KPSS İktİsat | KPSS 2012 Soruları

2012 İktisat kpss soruları, 2012 KPSS Eğitim Bilimleri Soruları, 2012 KPSS Hukuk Soruları, 2012 KPSS Muhasebe Soruları

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Kpss İktisat Soru ve Cevapları

e-Posta Yazdır PDF

 

1- A sepeti B sepetine kıyasla en az bir malı daha fazla miktarda ihtiva ediyorsa A sepetinin B sepetine tercih edileceği aşağıdaki varsayımlardan hangisi gereğidir?

a) Tercihlerin sürekliliği varsayımı
b) Tercihlerin doymazlığı varsayımı
c) Tercihlerin kesinlikle dışbükeyliği varsayımı
d) Tercihlerin bütünlüğü varsayımı
e) Tercihlerin geçişliliği varsayımı

2- Yeryüzündeki kaynakların sürekli artan bir nüfusun talepleriyle başa çıkmasının imkansız olduğunu, nüfusun geometrik, gıda üretimin ise aritmetik arttığını savunan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

a) J.S Milli b) J.B Say c) A. Smith d) R. Malthus e) D. Ricardo

3- Bireylerin bütün yaşamları boyunca yaptıkları tüketimden en büyük toplam faydayı elde etmeye çalıştıklarının bu nedenle de tüketim ve tasarruflarını oldukça uzun dönemler için planladıklarının varsayıldığı yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

a) Nispi gelir teorisi
b) Ömür boyu gelir teorisi
c) Beklenen gelir teorisi
d) Cari gelir teorisi
e) Sürekli gelir teorisi

4- Aşağıdakilerden hangisi coğrafi bölge esasına dayanmayan birleşmelerden biridir?

a) LAFTA b) ASEAN c) EFTA d) APEC e) COMECON

5- Üretim imkanları eğrisinin herhangi bir noktadaki eğimine ne ad verilir?

a) Marjinal maliyet
b) Marjinal ikame oranı
c) Marjinal dönüşüm haddi
d) Marjinal teknik ikame oranı
e) Marjinal fayda

6- Aşağıdakilerden hangisi para piyasası araçlarından biri değildir?

a) Eurodollar
b) Finansman bonosu
c) Mevduat sertifikası
d) Hisse senedi
e) Varlığa dayalı menkul kıymet

7- Sermayenin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne yada kamu iktisadi kuruluşuna ait olup, ona bağlı işlemler topluluğuna ne ad verilir?

a) İştirak
b) Müessese
c) Kamu iktisadi teşebbüsü
d) Bağlı ortaklık
e) Bağlı müessese

8- Friedman’a göre para talebinin fiyat esnekliği kaçtır?

a) Birden büyük
b) Birden küçük
c) Esnek değil
d) Sonsuz esnek
e) Birim esnek

9- Sermaye stoku 10.00 TL ve tam istihdam gelir düzeyi 2000 TL ise sermayenin ortalama verimliliği kaçtır?

a) 0,20
b) 0,15
c) 0,10
d) 0,8
e) 0,5

10- Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı hangi yılları kapsamıştır?

a) 1933-37 b) 1963-67 c) 1968-72 d) 1973-77 e) 1979-83

11- Ayakkabı ile tükenmez kalem nasıl mallardır?

a) Düşük mallar
b) Tamamlayıcı mallar
c) İkame mallar
d) Lüks mallar
e) Bağımsız mallar

12- Faiz oranları arttığı zaman aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

a) Toplam talep artar
b) Bireyler daha az tasarruf eder
c) Enflasyon yükselir
d) Firmalar yatırımlarını azaltır
e) Firmalar daha fazla borçlanır

13- Enflasyon dönemlerinde paranın hangi işlevi ortadan kalkar?

a) Değişim
b) Ödeme aracı olma
c) Geliri yeniden dağıtma
d) Değer saklama
e) Hesap birimi olma

14- Aşağıdakilerden hangisi para çarpanını büyütür?

a) Ulusal paranın değer kazanması
b) Ulusal paranın değer kaybetmesi
c) Reeskont faiz oranlarındaki artış
d) Reeskont faiz oranındaki düşüş
e) Net ihracatın artması

15- Belli bir mekanı, belli üyeleri, belli giriş ve faaliyet kuralları olan piyasalar ne tür piyasalardır?

a) Spot piyasa
b) Birincil piyasa
c) Forward piyasa
d) Tezgahüstü piyasa
e) Organize piyasa

16- Aşağıdakilerden hangisi iktisat biliminin dayandığı temel konudur?

a) İşsizlik
b) Gelir dağılımı
c) Deflasyon
d) Enflasyon
e) Kıtlık sorunu

17- Aşağıdakilerden hangisi iktisatçıları ilgilendiren mikro bir konudur?

a) Üretimin maximizasyonu
b) Deflasyon
c) Enflasyon
d) Bütçe açığı
e) Dış ticaret açığı

18- Makro iktisadın başlıca ilgi alanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ulusal ekonomi
b) Piyasa
c) Hane halkı
d) Firma
e) Tüketici

19- Nüfus Teorisi hangi iktisatçıya aittir?

a) M. Friedman
b) K.Marx
c) D. Ricardo
d) T. Malthus
e) Keynes

20- Aşağıdakilerden hangisi zorunlu bir ihtiyaçtır?

a) Gezintiye çıkma
b) Film seyretme
c) Tiyatro seyretme
d) Seyahat etme
e) Isınma

21- Faydası bir kullanım sonucu tükenen mallara ne ad verilir?

a) Tüketim malı
b) Dayanıksız mal
c) Üretici mal
d) Dayanıklı mal
e) Kaliteli mal

22- Kişinin mal ve hizmet tüketiminden elde ettiği doyuma ne ad verilir?

a) Hizmet b) Kar c) Üretim d) Mal e) Fayda

23- Arz ve talebi etkileyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tercihler
b) Beklentiler
c) Fiyat
d) Gelir
e) Alıcı ve Satıcı

24- Talep esnekliği birden büyük olan bir malı satan firmanın toplam gelirini artırabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?

a) Daha az üretmeli
b) Yeni mal üretmeli
c) Fiyatını düşürmeli
d) Fiyatını artırmalı
e) Daha fazla üretmeli

25- Firmanın üretime devam edebilmesi için gerekli olan en düşük kar düzeyine ne ad verilir?

a) Ekonomik kar
b) Normal kar
c) Maxsimum kar
d) Zarar
e) Ortalama kar

26- Malın malla değiştirildiği ekonomik sisteme ne ad verilir?

a) Trampa (Takas)
b) Karşılık sistemi
c) Monometalizm
d) Bi Metalizm
e) Modern para sistemi

27- Kağıt parayı aşağıdakilerden hangisi çıkarır?

a) Başbakanlık
b) Cumhurbaşkanlığı
c) Maliye Bakanlığı
d) Ticaret Bakanlığı
e) Merkez Bankası

28- Osmanlılarda ilk para kimin döneminde çıkarılmıştır?

a) Osman Bey
b) Orhan Bey
c) Fatih Sultan Mehmet
d) Yavuz Sultan Selim
e) IV. Murat

29- Aşağıdakilerden hangisi ekonomide şişkinliğin inmesi, daralma anlamına gelir?

a) Enflasyon
b) Deflasyon
c) Stagflasyon
d) Devalüasyon
e) Revalüasyon

30- Toplam üretim eğrisi hangi iki değişken arasındaki ilişkiyi gösterir?

a) Fiyat-Kar
b) Fiyat-Miktar
c) Maliyet-Fiyat
d) İşçi sayısı-Miktar
e) İşçi sayısı-Maliyet

31- Aşağıdaki mallardan hangilerinin talebinin çapraz esneklik değeri sıfırdan büyük olur?

a) Çay-Şeker
b) Otomobil-Tekerlek
c) Balık eti-Tavuk eti
d) Otomobil
e) Teniz topu-Tenis raketi

32- Azalan Verimler Yasası hangi iktisatçı tarafından ortaya konmuştur?

a) T.Malthus d) K.Marx c) D.Ricardo d) R.Redford e) M.Friedman

33- Firmaların üretimin sabit olduğu, arz esnekliğinin sıfır olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kısa dönem b) Uzun dönem c) Üretim fınksiyonu d) Çok uzun dönem e) Piyasa dönemi

34- Tüketicilerin bir mala ödedikleri fiyat ile, ödemeye razı olacakları maximum fiyat arasındaki farka ne ad verilir?

a) Mal fazlası b) Tüketici artığı c) Arz faydası d) Fiyat fazlası e) Talep fazlası

35- Bir mal veya hizmetin faydalı olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

a) Din kurallarına uygun olması
b) Geleneklere uygun olması
c) Kişinin siyasal durumunu etkilemesi
d) Yasalara uygun olması
e) İhtiyaçları tatmin etmesi

36- Üretim imkanları eğrisi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

a) Sabit kaynaklarla üretilecek maxsimum mal bileşimlerini
b) Fiyat piyasasını
c) Değişken kaynaklardan üretilecek mal miktarı
d) Ekonomide işgücü miktarını
e) Arz ve talep dengesini

37- Talep sabitken arzın artması sonucu denge nasıl değişir?

a) Denge fiyatı yükselir.
b) Denge fiyatı sabit kalır.
c) Denge fiyatı düşer.
d) Denge miktarı azalır.
e) Denge miktarı sabit kalır.

38- Üretim imkanları eğrisinde (X) malını üretmek için daha fazla (Y) malından vazgeçiyorsak bu durum neyi gösteriyordur?

a) Arz yasası b) Marjinal verimler yasası c) Artan fırsat maliyetleri yasası d) Azalan verimler yasası e) Talep yasası

39- Aşağıdakilerden hangisi iktisadın amaçları arasında yer almaz?

a) Merkezi ekonomi
b) Adil gelir dağılımı
c) Ekonomik büyüme
d) Fiyat istikrarı
e) Tam istihdam

40- Hükümetin belli bir mal için belirlediği tavan fiyat, piyasa denge fiyatının altında olursa, ne gibi bir durum ortaya çıkmaz?

a) Kıtlık b) Gizli fiyat c) Arz fazlası d) Talep fazlası e) Karaborsa

41- Aşağıdakilerden hangisi trampa ekonomisi döneminden günümüze kadar para olarak kullanılmıştır?

a) Gümüş b) Bono c) Altın d) Kağıt para e) Tahvil

42- Spekülatif para talebi aşağıdakilerden hangisinin fonksiyonudur?

a) Zamanın b) İşlem hacmi c) G.S.M.H d) Gelirin e) Faiz

43- Osmanlı imparatorluğunda ilk banka hangi yılda kurulmuştur?

a) 1969 b) 1859 c) 1830 d) 1849 e) 1820

44- Aşağıdakilerden hangisi ekonominin top yekün üretim gücünü gösterir?

a) Milli Gelir b) Kişisel Gelir c) Tasarruflar d) S.M.H e) G.S.M.H

45- Gayri safi yatırımlardan aşınma ve yıpranma payları çıkarıldığında aşağıdakilerden hangisi bulunur?

a) Net yatırım b) Faiz oranlkarı c) Tasarruf d) Tüketim e) Üretim

46- Tunç Yasası hangi iktisatçı tarafından ileri sürülmüştür?

a) Ricardo b) Keynes c) Marx d) Smith e) F.Laselle

47- Talep artışı hangi etki yardımıyla yatırım artışına yol açar?

a) Tüketim b) İkame c) Gelir d) Çarpan e) Hızlandıran

48- Marjinal tüketim eğilimi 0,8 ise çarpan katsayısı kaçtır?

a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 e) 1

49- Belli bir yaşın altındaki çocuklar ile 65 yaş üstündekilerin toplam nüfusa oranına ne ad verilir?

a) İşsizlik oranı b) Kalkınma oranı c) Bağımlılık d) Aktif Nüfus e) İstihdam

50- Rantı ilk açıklayan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Keynes b) Malthus c) Ricardo d) Marx e) Friedman

51- Kısa dönemde üretim miktarı değişse bile, üretimde kullanılanm iktarı değişmeyen girdilere ne ad verilir?

a) Yarı değişken girdi
b) Azalan oranlı girdi
c) Sabit girdi
d) Değişken girdi
e) Artan oranlı girdi

52- Tam rekabet piyasasında firmanın talep eğrisinin bileşimi nasıldır?

a) Pozitif esneklikte
b) Sıfır esnekli
c) Sonsuz esneklikte
d) Birim esneklikte
e) Negatif eğimli bir eğri

53- Çok sayıda üreticinin farklılaştırılmış ürün ürettiği piyasaya ne ad verilir?

a) Oligopson b) Tam rekabet c) Tekel d) Monopol e) Tekelci rekabet

54- Çeşitli faiz ve gelir düzeylerinde para piyasasında denge durumunu gösteren eğriye ne ad verilir?

a) ML eğrisi b) AR eğrisi c) MR eğrisi d) LM eğrisi e) TR eğrisi

55- Aşağıdakilerden hangisi emek arz miktarını etkilemez?

a) İşin yoruculuğu
b) Ücret miktarı
c) İşin cinsi
d) Cinsiyet
e) İşin sürekliliği

56- Ulusal para karşılığında satılmak istenen toplam döviz miktarına ne ad verilir?

a) Döviz talebi b) Faiz swapı c) Döviz arzı d) Döviz swapı e) Vadeli döviz işlemleri

57- Aşağıdaki zirvelerin hangisinde tam üyelik müzakerelerinin başlaması için Türkiye’ye belirli koşulları yerine getirmesi koşuluna dayanarak, tarih verilmesi kararı alınmıştır?

a) Lüksemburg Zirvesi b) Maastricht Zirvesi c) Helsinki Zirvesi d) Kopenhag Zirvesi e) Brüksel Zirvesi

58- Bir malın üretiminde kullanılan girdiler üzerine konulan tarifelerin azaltılması, nihai mala sağlanan yurt içi koruma açısından nasıl bir sonuç doğurur?

a) Etken koruma değişmez.
b) Etken koruma artar.
c) Etken koruma önce artar, sonra azalır.
d) Etken koruma azalır.
e) Etken koruma önce azalır, sonra artar.

59- Aşağıdakilerden hangisi, parasal yaklaşıma göre döviz kurunun değerini düşürücü etki yaratır?

a) Net yurtdışı varlıkların artması
b) Dış ülke fiyatlarının düşmesi
c) Net yurtiçi varlıkların sabit kalması
d) Para çarpanının azalması
e) Net yurtiçi varlıkların sabit kalması

60- Merkez bankasının en çok kullandığı, en esnek para politikası aracı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Zorunlu rezerv oranı
b) Açık piyasa işlemleri
c) Reeskont kredisi
d) Likidite
e) Reeskont oranı

61- Vadesi bir yıldan kısa olan finansal araçların alınıp-satıldığı piyasalar ne tür piyasalardır?

a) Birincil piyasa b) Spot piyasa c) Para piyasası d) Forward piyasa e) Sermaye piyasasına

62- Keynesyen modelde işlem amaçlı para talebini belirleyen temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yatırım b) Faiz c) Tasarruf d) Gelir e) Tüketim

63- Toplam arz eğrisinin Keynesgil aralığında meydana gelen talep artışları aşağıdakilerden hangisine yol açar?

a) Reel milli gelirin artmasına
b) İstihdam düzeyinin azalmasına
c) Reel milli gelirin azalmasına
d) Fiyatlar genel düzeyinin yükselmesine
e) Fiyatlar genel düzeyinin düşmesine

64- Elinde fon fazlası olanlarla fona gereksinimi olanları bir araya getiren piyasaya ne ad verilir?

a) Türev piyasa b) Mal piyasası c) Tahvil piyasası d) Finansal piyasalar e) Döviz piyasasına

65- U şeklinde olmayan maliyet eğrisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) AFC b) MC c) TC d) AVC e) AC

66- ”Azgelişmiş ülkelerin fakirlik nedeni yine fakirliktir” görüşünü hangi iktisatçı savunmuştur?

a) Nurkse b) Mill c) Hirchman d) Domar e) Keynes

67- KİT’leri denetlemekle görevli kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yüksek Denetleme Kurulu
b) Devlet Denetleme Kurulu
c) Hazine Müsteşarlığı
d) Sayıştay
e) Maliye Bakanlığı

68- Farklı girdi bileşimlerinin kullanılmasıyla, bir maldan elde edilecek ürün miktarını ifade eden teknolojik ilişkiye ne ad verilir?

a) Fayda fonksiyonu b) Üretim fonksiyonu c) Girdi d) Ürün e) Toplam fiziki ürün

69- Ölçek ekonomileri sadece bir firmanın faaliyetine olanak tanıyorsa bu piyasaya ne ad verilir?

a) Oligopol b) Monopson c) Tam rekabet d) Doğal tekel e) Düopol

70- Üretim faktörlerinin alınıp satıldığı piyasaya ne ad verilir?

a) Sermaye piyasası
b) Tekelci piyasa
c) Faktör piyasası
d) Mal piyasası
e) Para piyasası

71- Birbiri ile rekabet eden az sayıda büyük firmanın faaliyette bulunduğu piyasaya ne ad verilir?

a) Tekel b) Tam rekabet c) Monopol d) Oligopol e) Tekelci rekabet

72- ”Malın fiyatı düştüğünde satın alınmak istenen miktar artar” bu ifade aşağıdakilerden hangisinin açıklamasıdır?

a) Arz yasası b) Piyasa yasası c) Arz şedülü d) Talep çeşidi e) Talep yasası

73- Fiyatların hem altın hem de gümüş cinsinden ifade edildiği para sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tek maden sistemi b) Bankacılık sistemi c) Bi metalizm d) Monometalizm e) Banknot sistemi

74- Banknot emisyonu sisteminde banknotların altına çevrilmesine ne ad verilir?

a) Trampa b) Reeskont c) Yasal değişim d) Konvertibilite e) Gerçek değişim

75- Devlet bütçesi açık verirse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

a) Ekonomi genişler
b) Ekonomi daralır
c) Hiçbir şey olmaz
d) Ekonomi dengeye gelir
e) Fiyatlar düşer

76- Tasarruftaki değişmenin gelirdeki değişme oranına ne ad verilir?

a) Ortalama tasarruf eğilimi
b) Ortalama tüketim eğilimi
c) Toplam tasarruf
d) Marjinal tasarruf eğilimi
e) Marjinal tüketim eğilimi

77- Çarpan mekanizması aşağıdaki durumların hangisinde işlemez?

a) Tam istihdam b) Eksik istihdam c) Enflasyon d) İyileşme e) Deflasyon

78- Dış dünya ile bağlantısı olmayan bir ülkenin üretim imkanları eğrisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tüketim kararları
b) Üretim imkanları
c) Yatırım imkanları
d) Tasarruf imkanları
e) İhracat imkanları

79- Muamele açısından miktar teorisi aşağıdaki iktisatçılardan hangisine aittir?

a) Wicksell b) Marx c) Keynes d) Fisher e) Marshall

80- Çay ile şeker nasıl mallardır?

a) Rakip b) Lüks c) İkame d) Normal e) Tamamlayıcı

81- Aşağıdakilerden hangisi ithalat sktörü değildir?

a) Tüketim malı
b) Enerji
c) Yatırım malı
d) Hammadde malı
e) Tarım

82- Ulaştırma sistemleri içerisinde en ekonomik olmayan aşağıdakilerden hangisidir?

a) Deniz ulaştırması b) Demiryolu ulaştırması c) Karayolu d) Boru hattı e) Hava ulaştırması

83- Türkiye’de turizmle ilgili ilk kuruluş hangisidir?

a) Türkiye Seyyahlar Vakfı
b) Türk Seyyahın Cemiyeti
c) Kızılay
d) İktisat Vekaleti
e) Turing ve Otomobil Kurumu

84- Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) hangi tarihte faaliyete geçmiştir?

a) Haziran 1946 b) Temmuz 1945 c) Mart 1944 d) Ekim 1975 e) Ocak 1958

85- KİT’ler aşağıdaki sektörlerden hangisinde daha yoğun olarak yer almaktadır?

a) Ara malları b) Ucuz mal ve hizmet c) Sermaye malları d) Tüketim malları e) Yatırım malları

86- Siyasi topluluklar ile coğrafya olayları arasındaki ilişkilerin incelenmesine ne ad verilir?

a) Jeoloji b) Jeostrateji c) Siyasi coğrafya d) Jeopolitik e) Jeososyoloji

87- Türkiye’nin kara sınırının en uzun olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

a) Rusya b) Irak c) İran d) Suriye e) Bulgaristan

88- Kaydi parayı aşağıdakilerden hangisi yaratır?

a) Factoring kuruluşları
b) Forfaiting
c) Ticari Bankalar
d) Sermaye piyasaları
e) Leasin kuruluşları

89- Yatırım harcamaları ile reel faiz oranları arasında nasıl biri lişki vardır?

a) Önce artan sonra azalan
b) Önce azalan sonra artan
c) Artan ilişki
d) Doğrusal ilişki
e) Ters ilişki

90- Bir yılda üretilen mal ve hizmetlerin tüketilmeyip sermaye stokuna ilave olunank ısmına ne ad verilir?

a) Tüketim b) Yatırım c) Denge d) Tasarruf e) Üretim

91- Fayda fonksiyonunda yer alan mallardan birinin fiyatının değişmesi nedeniyle tüketicinin aynı farksızlık eğrisi üzerinde bir noktadan başka bir noktaya geçmesi sonucu ortaya çıkan etki aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bütçe etkisi b) Kar etkisi c) Enflasyon etkisi d) Gelir etkisi e) İkame etkisi

92- Tüketicinin bir mala ilişkin zevk ve tercihlerinin değişmesi aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?

a) Bütçe kısıtının değişmesine
b) Tüketicinin fayda düzeyinin değişmesine
c) Fayda fonksiyonlarının değişmesine
d) Farksızlık haritasının değişmesine
e) Tüketici dengesinin değişmesine

93- Herhangi bir X malı için toplam faydanın maksimuma ulaştığı tüketim miktarında aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

a) Marjinal fayda eğrisi yatay eksene paralel olur.
b) Marjinal fayda eğrisi toplam fayda eğrisini keser.
c) Marjinal fayda artandır.
d) Marjinal fayda sıfırdır.
e) Marjinal fayda azalandır.

94- Fiyat tüketim eğrisi yardımıyla aşağıdaki eğrilerden hangisi çizilebilir?

a) Piyasa arz eğrisi
b) Bireysel talep eğrisi
c) Engel eğrisi
d) Bireysel arz eğrisi
e) Piyasa talep eğrisi

95- Hicks’e göre fiyat değişiminin yarattığı etkiler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

a) Gelir ve kar etkileri
b) İkame ve kar etkileri
c) Talep ve ikame etkisi
d) Talep ve gelir etkileri
e) Gelir ve ikame etkileri

96- Bir firmanın satış fiyatıyla satış miktarının çarpımına ne ad verilir?

a) Toplam gelir
b) Ortalama maliyet
c) Ortalama gelir
d) Marjinal gelir
e) Toplam maliyet

97- Aşağıdakilerden hangisi, tam rekabet piyasasının özellikleri sonucu ortaya çıkan durumlardan biri değildir?

a) Piyasada, bir malın sadece tek bir fiyatının olması
b) Piyasada çok sayıda firma olması
c) Piyasadaki tüm malların homojen olması
d) Firmaların piyasa fiyatını belirlemesi
e) Piyasaya giriş ve çıkışların serbest olması

98- Tam rekabet piyasasındaki bir firmanın kısa dönem arz eğrisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Firmanın tüm MC eğrisi
b) ATC ve AVC arasındaki MC
c) ATC’nin üzerindeki MC eğrisi
d) MC’nin pozitif eğimli kısmı
e) AVC’nin üzerindeki MC eğrisi

99- Bazı girdilerin miktarının sadece kısa dönemde sabit, uzun dönemde değişken olmasından dolayı bu girdilere ne ad verilir?

a) Rant b) Faiz c) Faiz benzeri d) Rant benzeri e) Kira

100- Emek talep miktarı belirlenirken marjinal ürün değeri aşağıdakilerden hangisine eşitlenir?

a) Malın fiyatına b) Ücrete c) Toplam fiziki ürüne d) Marjinal fiziki ürüne e) Ortalama fiziki ürüne

101- Aşağıdaki faktörlerden hangisi arz şokuna yol açmaz?

a) Sel felaketi
b) Enerji girdi fiyatlarındaki artışlar
c) Petrol fiyatlarındaki artış
d) Kamu harcamalarındaki artış
e) Verimlilik artışından yüksek ücret artışları

102- Ekonomide hangi tür bir dengesizlik durumunda, para politikası için, ara ve faaliyet hedefi olarak, faiz oranları kullanımı uygun değildir?

a) Arz yönlü dengesizlik b) Para arzından kaynaklanan dengesizlik c) Para talebi dengesizliği
d) Portföy dengesizliği e) Harcama dengesizlikleri

103- Merkez bankasının nihai hedefi fiyat istikrarı, ara hedefi de parasal büyüklükken, kamu harcamalarında ortaya çıkan beklenmedik bir artış karşısında merkez bankasının izleyeceği para politikası stratejisi ne olacaktır?

a) Para arzını artırmalıdır. b) Para arzını azaltmalıdır. c) Herhangi bir önlem almak gerekli değildir.
d) Para arzını sabit tutmalıdır. e) Para arzı artış oranını yavaşlatmalıdır.

104- Enflasyon oranını arttıran üretimi azaltan negatif bir arz şokunun bulunduğu bir ortamda, enflasyon hedefinin tutturulabilmesi için, nasıl bir para politikası gündeme gelir?

a) Nötr b) Harcamaları arttırıcı c) Daraltıcı d) Faiz oranlarını düşürücü e) Genişletici

105- Aktivist para politikalarının kullanılmasına karşı tepkilerin gelişimi hangi iktisatçı tarafından atılan görüşe dayanmaktadır.

a) Friedman b) Fisher c) Marshall d) Smith e) Keynes

106- Hangi yaklaşımda para talebi tamamen işlem amacıyla gerçekleşir?

a) Monetarist yaklaşımı b) Cambridge yaklaşımı c) Yeni Keynesyen yaklaşım
d) Keynesyen yaklaşım e) Fisher yaklaşımı

107- Monetarist yaklaşımda, paranın getirisi sabitken tahvillerin getirisinin azalması, elde tutulan para miktarını nasıl etkiler?

a) Artar b) Artış oranı azalır c) Artış oranı artar d) Etkilenmez e) Azalır

108- Aşağıdaki para politikası önlemlerinden hangisi, anons etkisine sahiptir?

a) Zorunlu rezerv oranının artırılması
b) Marjinal vergi oranlarının artırılması
c) Reeskont oranının artırılması
d) Açık piyasada satış işlemlerinin artması
e) Ters repo işlemlerinin yoğunlaşması

109- 1999 sonrası yürürlüğe giren istikrar programı çerçevesinde, merkez bankası tarafından yönlendirilmiş sabit kur sistemi aracılığıyla kullanılan nominal çapa aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ücretler b) Banka kredileri c) Faiz oranı d) Döviz kuru e) Para arzı

110- Türkiye’de Merkez Bankasının kamu açıklarını finanse eden ve kalkınmanın finansmanı amacıyla faaliyet gösteren bir kurum haline getirildiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1970-1987 b) 2000 sonrası c) 1994 sonrası d) 1988-1994 e) 1960-1969

111- Avrupa Birliği Ortak Pazarının kuruluş nedenleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Dünyanın tek kutuplu olması b) Politik nedenler c) Ekonomik nedenler
d) Doğu Blokunun çok güçlü olması ve rekabet eksikliği e) Politik ve Ekonomik nedenler

112- Aşağıdaki bölgelerden hangisinde en fazla elektirik tüketilmektedir?

a) Karadeniz b) Marmara c) İç Anadolu d) Ege e) Akdeniz

113- Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel bitkidir?

a) Yulaf b) Buğday c) Mercimek d) Çavdar e) Pamuk

114- ”Milli Korunma Yasası” aşağıdaki dönemlerden hangisinde çıkarılmıştır?

a) Osmanlı İmparatorluğu b) 1923 – 1938 c) 1946 – 1949
d) 1950 – 1960 e) 1980 ve sonrası

115- Devletin iktisadi hayattaki yeri ve rolünü gelir yaklaşımı ile inceleyen kamu maliyesine ne ad verilir?

a) Kredi politikası b) Denge politikası c) Fonksiyonel maliye yaklaşımı
d) Para politikası e) Yatırım politikası

116- Bir malın fiyatı arttığında tüketici belli parasal geliri ile o maldan daha az miktarda satın alıyorsa bu duruma ne ad verilir?

a) Gelir etkisi b) Maliyet etkisi c) Fayda etkisi d) İkame etkisi e) Enflasyon etkisi

117- Ekonomide hangi malların üretileceği sorununa yanıt aranırken, toplumu sınırlayan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ülkenin ticaret hacmi b) Bireysel tercihler c) Üreticilerin sayısı
d) Ekonomideki teknolojik düzeyi e) Tüketicinin sayısı

118- Tüketim talebinin artması ve bütçe açığının oluşması hangi enflasyona yol açar?

a) Hiper enflasyon b) Durgun enflasyon c) Aşırı talep enflasyonu
d) Fiyat enflasyonu e) Maliyet enflasyonu

119- Milli Gelirin dağılımında en yüksek payı hangi bölgeler alır?

a) Karadeniz – Marmara b) Marmara – Ege c) Ege – Akdeniz
d) Karadeniz – Güneydoğu Anadolu e) İç Anadolu – Karadeniz

120- Konut ihtiyacına yol açan faktörler aşağıdakilerden hangisi değildir?

a) Teknik eleman yetersizliği b) Hızlı nüfus artışı c) Sanayi tesislerinin artış kaydetmesi
d) Kırsal kesimden kentlere göç e) Sermaye fazlalığı

121- Teknolojinin gelişmesi üretim imkanları eğrisinde ne gibi bir değişim yaratır?

a) Daha az üretim yapılır. b) Eğrinin konumu değişmez.
c) Her iki malın üretiminde bir değişim olmaz. d) Eğri içeriye doğru kayar.
e) Eğri dışarıya doğru kayar.

122- Aşağıdakilerden hangisi arzı etkileyen faktörlerden biri değildir?

a) Teknoloji b) Hükümet kısıtlamaları c) Beklentiler
d) Zevk ve tercihler e) Üretimde kullanılan kaynakların maliyeti

123- Tüketicinin mallara harcadığı son (1) lira mallardan aldığı marjinal faydaları eşitlemesine ne ad verilir?

a) Mal dengesi b) Tüketici dengesi c) Genel denge d) Piyasa dengesi e) Üreetici dengesi

124- Otomobilin talebinin gelir esnekliği aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir?

a) Ey<1 b) Ey>1 c) Ey<0 d) Exy=1 e) Ey=1

125- Üreticilerin her faktöre harcadığı son liralar ile eşit marjinal ürün elde etme durumuna ne ad verilir?

a) Üretici dengesi b) Tüketici dengesi c) Üretim maxsimizasyonu d) Maliyet minimizasyonu
e) Kar maxsimizasyonu

126- Tam rekabet piyasasında başabaş noktası aşağıdaki seçeneklerin hangisinde gösterilmiştir?

a) TC

127- Doğal tekelin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yasal kısıtlamalar b) Franchising anlaşmaları c) Lisans anlaşmaları
d) Patent hakları e) Ölçek ekonomileri

128- Bir ekonomide Net İktisat başarıyı aşağıdakilerden hangisi gösterir?

a) Amortismanlar b) G.S.M.H c) Kişisel Gelir d) S.M.H e) Milli Gelir

129- Herhangi bir işte istihdam edilmesine rağmen üretime katkısı olmayan kimselere ne ad verilir?

a) Gizli işsiz b) Açık işsiz c) Konjoktürel işsiz d) Gönüllü işsiz e) Teknolojik işsiz

130- Tüketim harcamalarını belirleyen en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

a) Servet stoku b) Tüketicinin beklentileri c) Gelir düzeyi d) Para arzı e) Faiz oranı

Cevaplar:

1-b 2-d 3-b 4-e 5-c 6-d 7-b 8-e 9-a 10-a 11-e 12-d 13-d 14-d 15-e 16-e 17-a 18-a 19-d 20-e 21-b 22-e 23-c 24-c 25-b 26-a 27-e 28-b 29-b 30-d 31-c 32-c 33-e 34-b 35-e 36-a 37-c 38-c 39-a 40-c 41-c 42-e 43-d 44-e 45-a 46-e 47-e 48-a 49-c 50-c 51-c 52-c 53-e 54-d 55-d 56-c 57-e 58-b 59-d 60-b 61-c 62-d 63-a 64-d 65-a 66-a 67-a 68-b 69-d 70-c 71-d 72-e 73-c 74-d 75-a 76-d 77-a 78-b 79-d 80-e 81-e 82-e 83-b 84-a 85-a 86-c 87-d 88-c 89-e 90-b 91-e 92-a 93-d 94-b 95-e 96-a 97-d 98-e 99-d 100-b 101-d 102-e 103-b 104-c 105-a 106-e 107-a 108-c 109-d 110-a 111-e 112-b 113-e 114-c 115-c 116-a 117-d 118-c 119-b 120-e 121-e 122-d 123-b 124-b 125-a 126-c 127-e 128-d 129-a 130-c

 

Son Güncelleme: Perşembe, 26 Nisan 2012 09:46